Regulamin Serwisu Wnętrza ze Smakiem

1. Definicje:

1.1. Ceneo – Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48A, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986.

1.2. Wnętrza ze Smakiem lub Serwis – prowadzony przez Ceneo w języku polskim, serwis poradnikowy i opiniotwórczy, w ramach publikowane są materiały i artykuły wraz ze zdjęciami oraz inne informacje o trendach wnętrzarskich, aranżacjach mieszkań, utrzymywany przez Ceneo w domenie https://wnetrza-ze-smakiem.pl/ i subdomenach.

1.3. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.

1.4. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, filmy video lub inne treści multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.5. Regulamin lub Umowa – niniejszy regulamin.

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Wnętrza ze Smakiem jest internetowym serwisem umożliwiającym Użytkownikom zapoznanie się z artykułami o trendach wnętrzarskich, aranżacjach mieszkań.

2.2. Wszelkie Materiały, w tym elementy grafiki i inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2.3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Materiałów lub informacji wymaga każdorazowo zgody pisemnej Ceneo i nie może naruszać postanowień Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie może naruszać praw osób trzecich.

2.4. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie elementów graficznych Serwisu, w tym w szczególności znaków towarowych, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

2.5. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2019, poz. 2134 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2020, poz. 286 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019, poz. 1010 j.t. z późn. zm.).

2.6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Ceneo lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Ceneo prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2.7. Korzystający z Serwisu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani nie uzyskują licencji do zamieszczonych w Serwisie Materiałów.

3. Korzystanie z Serwisu:

3.1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje.

4. Prawa i obowiązki Użytkowników i Ceneo:

4.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw ani dóbr osób trzecich oraz nieuprawniania jakiejkolwiek działalności komercyjnej, promocyjnej.

4.3. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i bezpieczeństwa przez Użytkowników jak również zabronione jest wykorzystywanie botów lub innych programów w istocie obciążających lub utrudniających działalność Ceneo w zakresie Serwisu.

4.4. Ceneo dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w Regulaminie, jednocześnie Ceneo informuje, że ze względu na niezależne od Ceneo właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Ceneo nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

5. Polityka prywatności:

5.1. Ceneo informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania Serwisu, w tym w szczególności w celu dokonania personalizacji treści udostępnianych Użytkownikowi. Szczegółowe dane dostępne są pod adresem: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies.

5.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników tj. wskazanych w pkt poprzedzającym oraz plików „cookies” jest Ceneo.

6. Reklamacje:

6.1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych w Serwisie.

6.2. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem poleconym, na adres: Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Legnicka 48 A, 54-202 Wrocław, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: redakcja@ceneo.pl.

6.3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia, które spowodowało reklamację. Jeżeli dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ceneo zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Ceneo prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

6.5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

6.6. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres odr@ceneo.pl.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Serwis podlega prawu polskiemu.

7.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.3. Ceneo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku istotnych przyczyn związanych z technicznym lub merytorycznym aspektem Serwisu, w szczególności w przypadku odpowiednich zmian w obowiązujących przepisach prawa.

7.4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 15 dni od ich opublikowania na stronie internetowej https://wnetrza-ze-smakiem.pl/, z zastrzeżeniem postanowień kolejnych punktów Regulaminu.

7.5. Ceneo poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu, zamieszczając stosowne powiadomienie o zmianie Regulaminu na stronach Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom analizowanie tych zmian.

7.6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może odstąpić od umowy z Ceneo. W celu odstąpienia od umowy z Ceneo Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

7.7. Data wejścia w życie: 29.10.2020 r.